Assurance GRI based MVO - Duurzaamheidsverslaggeving

Assurance GRI Based MVO - Duurzaamheidsverslaggeving

Introductie ASSURANCE GRI BASED MVO - DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING

In de afgelopen twee decennia hebben duurzaamheid en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) in internationaal verband een enorme vlucht genomen en hun stempel gedrukt op het maatschappelijke, politieke en zakelijke werkveld. Hieraan ligt het besef ten grondslag dat we een gedeelde verantwoordelijkheid hebben om de maatschappij van nu en die voor de komende generaties toekomstbestendig te maken - in alle opzichten.

Duurzaamheid en MVO worden daarnaast nu ook gezien als succesvoorwaarden voor een moderne en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Want thema’s die hiermee te maken hebben, zoals klimaatverandering, de opwarming van de aarde, uitputting van fossiele brandstoffen en de noodzaak om hernieuwbare energie verder te exploiteren, maar ook recycling en ethiek rondom veilige werkomstandigheden, komen steeds meer onder de aandacht van de samenleving, de politiek en het bedrijfsleven.

Organisaties zien steeds meer in dat MVO en duurzaamheid een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit in bedrijfsvoering en groei. Daarom is het voor de organisaties van nu van groot belang dat deze aspecten worden geïnspecteerd, geïmplementeerd en geborgd.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

In 2000 stelde het GRI (Global Reporting Initiative) een set gestandaardiseerde richtlijnen vast, voor rapportage over beleid, activiteiten en prestaties op het vlak van MVO en duurzaamheid. De GRI-richtlijnen hebben zich intussen ontwikkeld tot een wereldwijd erkende benchmark voor MVO-verslaggeving. Na diverse aanpassingen zijn ze doorontwikkeld tot de GRI Standards uit 2016.  Deze richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving vormen nu de internationaal erkende standaard voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag.

TOEPASSINGSGEBIED

Aanvankelijk waren het alleen de grote, internationaal opererende en veelal beursgenoteerde ondernemingen die MVO-verslaggeving toepasten. Tegenwoordig gebruiken kleinere en middelgrote organisaties deze methodiek ook. Dit laat zien dat MVO-verslaggeving een generiek karakter heeft en in principe kan worden toegepast in iedere organisatie, ongeacht de omvang, het aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid.

ESSENTIE GRI RICHTLIJNEN

De GRI Standards (2016) bestaan in totaal uit zes verschillende onderdelen.

De eerste drie onderdelen hebben een meer organisatorisch karakter. Dit zijn GRI 101, GRI 102 en GRI 103. Zij hebben betrekking op de context van de rapporterende organisatie, materialiteit (inventarisatie, evaluatie en keuze van de MVO-thema’s in het verslag en bijbehorende onderbouwing) en hoe de specifieke MVO-thema’s die de organisatie centraal stelt worden opgepakt.

De andere drie onderdelen, de GRI 200, GRI 300 en GRI 400, gaan over de verslagparameters die betrekking hebben op economische-, milieutechnische- en sociale aspecten waaruit de rapporterende organisatie keuzes maakt voor opname en verdere uitwerking in het uiteindelijke MVO- of Duurzaamheidsverslag.

ASSURANCETRAJECT

Hoe ziet het assurancetraject eruit? Assurance, ofwel externe toetsing en beoordeling, is sterk afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en zal dus per organisatie verschillen. Op basis van de inhoud van het MVO- of Duurzaamheidsverslag en de keuzes die de rapporterende organisatie hierin maakt kan óf het hele verslag worden getoetst óf delen hiervan. De toetsing richt zich op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie in het verslag. Daarnaast kan deze worden uitgebreid met een evaluatie van de manier waarop de informatie wordt verzameld en intern wordt geanalyseerd.

Uitvoering van assurance is gekoppeld aan de frequentie waarmee het MVO-verslag wordt opgesteld en gepubliceerd, meestal is dat elk jaar.

AANVULLENDE NORMEN

MVO-verslaggeving in het algemeen - en op de GRI Standards gebaseerde MVO-verslaggeving in het bijzonder - kan gecombineerd worden met de andere normen voor managementsystemen. Zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 45001 (gezond & veilig werken) en ISO 37001 (anti-corruptie). Dergelijke combinaties hebben vaak als praktisch voordeel dat hieruit belangrijke inhoudelijke elementen voor een MVO-verslag ontleend kunnen worden.

INFORMATIE

U kunt ook het whitepaper MVO-verslaggeving nader bekeken downloaden. Deze vindt u via onze website www.bureauveritas.nl.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op