Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne

INTRODUCTIE Arbeidshygiëne

Onder arbeidshygiëne verstaan we in dit verband het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gezondheidsrisico’s in de werkomgeving. Door onderwerpen als ergonomie, klimaat, geluid en gevaarlijke stoffen te onderzoeken, identificeren we latente gevaren die zich pas later manifesteren. Zo kunt u de juiste acties ondernemen om de gezondheid van uw werknemers te beschermen en een gezonde werkomgeving creëren.

INFORMATIE

Klimaat

Een goed klimaat op de werkplek zorgt voor een prettige werkbeleving. Wanneer dit niet optimaal is voor de uit te voeren werkzaamheden, kan dit tot klachten leiden. Door het klimaat te onderzoeken kunnen we gerichte oplossingen aandragen om het te verbeteren.

Geluid

Geluid kan hinderlijk zijn en de onderlinge communicatie verslechteren, maar ook gevaarlijk en ons gehoor aantasten. Wanneer er te veel lawaai is in de werkomgeving, is een bedrijf wettelijk verplicht dit te verminderen. Door het geluidsniveau op strategische plekken en per werknemer te inventariseren, kunnen we een overzicht maken van de geluidsbelasting. Wanneer deze te hoog is, bent u verplicht hier een plan van aanpak op te baseren, met maatregelen om het geluidsniveau terug te dringen. Onze experts kunnen de metingen uitvoeren, en een plan van aanpak en te nemen maatregelen opstellen om het geluidsniveau acceptabel te maken.

Meten en beoordelen Gevaarlijke stoffen

Tegenwoordig zijn gevaarlijke stoffen niet meer weg te denken. Onder de juiste omstandigheden vormen ze dan ook geen direct gevaar voor de gezondheid van de werknemers. Om zeker te weten dat er geen overmatige blootstelling ontstaat, kunnen we onderzoeken doen naar de luchtkwaliteit, of gevaarlijke stoffen juist worden opgeslagen en ze veilig genoeg worden gebruikt zodat er geen onnodige blootstelling is.

Biologische agentia

In de Arbeidsomstandighedenwet worden biologische agentia omschreven als: “levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken’. Dergelijke micro-organismen kunnen een risico voor de gezondheid van uw personeel en de omgeving opleveren. Of er daadwerkelijk sprake is van een risico hangt bijvoorbeeld af van het soort agens, de wijze waarop in aanraking gekomen wordt met het agens en de hoeveelheid. 

We kunnen uw organisatie helpen door:

  • Gevaren te identificeren die nadelig voor de gezondheid kunnen zijn
  • Opstellen van een risicobeoordeling
  • Verdiepende risico-inventarisaties uit te voeren
  • Metingen te verrichten om de belastende factoren in kaart te brengen
  • Te adviseren over praktische maatregelen

Bureau Veritas Riskcontrol

Onze aanpak kenmerkt zich door de inzet van speciale teams van ter zake kundige specialisten, die zich richten op specifieke projecten of onderdelen daarvan. Wij beschikken in zowel binnen- als buitenland over een ruime mate van expertise en praktijkervaring die wij op flexibele wijze inzetten, volledig afgestemd op uw behoefte.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op