VCU 201105

Certificering Veiligheid en Gezondheid Uitzendbureaus VCU

INTRODUCTIE Certificering Veiligheid en Gezondheid Uitzendbureaus VCU

Vanuit het streven naar veilige werkomstandigheden en bevordering van gezondheid in het algemeen is oorspronkelijk binnen de petrochemische sector in Nederland het initiatief genomen om praktische veiligheids- en milieu-aspecten en hieraan verbonden risico’s in werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm: VCA (veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers).

De VCA norm heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van aannemers ten behoeve van zowel eigen medewerkers als de medewerkers van onderaannemers. Vanuit de VCA norm is uiteindelijk een variant ontstaan die betrekking heeft op de uitzend- en detacheringsbranche: VCU.

VCU 2011/05

De VCU norm (Veiligheids Checklist Uitzendbureaus) die is voortgekomen uit de VCA norm richt zich op twee kernaspecten, te weten gezondheid en veiligheid en is op basis van voortschrijdend inzicht doorontwikkeld naar de huidige versie die werd geïntroduceerd in 2011. Uitzend- en detacheringsbureaus die in aanmerking willen komen voor certificering conform de VCU norm dienen voorafgaand te voldoen aan de NEN 4400 norm die vanuit een wettelijk kader eisen stelt aan o.a. personeels- en loonadministratie. Dit onderliggende kader beoogt het inlenen en uitbesteden van arbeid en (onder)aannemen van werk te vergemakkelijken en fraude bestendiger te maken.

TOEPASSINGSGEBIED

De VCU norm is specifiek gericht op uitzendorganisaties en detacheringsbureaus die personeel uitzenden naar VCA gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. In de regel gaat het veelal om constructie- of onderhoudswerkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan sectoren als werktuigbouwkunde, elektrotechniek, civiele techniek en technisch georiënteerde werkzaamheden waaronder isolatie, steigerbouw, reiniging enz.

NORMINHOUD

Naar analogie van de aan VCU verwante certificatienormen VCA *, VCA ** en VCA P (Petrochemie) is deze norm opgebouwd uit zogeheten ‘mustvragen’. Aan de VCU norm zijn 19 mustvragen verbonden die allen een positief resultaat dienen op te leveren bij toetsing en betrekking hebben op o.a. de navolgende aspecten: organisatie, veiligheids- en gezondheidsbeleid, vakopleiding en ervaring, VG opleiding en medische geschiktheid, ongevallen met verzuim en bedrijfsgezondheidszorg.

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject van VCU volgt het patroon van generieke managementsysteemnormen zoals dat van bijvoorbeeld ISO 9001. Dat is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken.

Op die manier kan worden vastgesteld of bij voortduring wordt voldaan aan de normeisen. Deze onderzoeken worden ook wel aangeduid als surveillance audits. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe 3-jarige cyclus opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

VCU kan worden toegepast als een op zichzelf staande certificatienorm, maar een combinatie met managementsysteemnormen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (milieu) of andere, sectorspecifieke certificatienormen is mogelijk.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op