Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers VCA* 2017/6.0

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers VCA* 2017/6.0

INTRODUCTIE Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers VCA* 2017/6.0

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificatieschema voor aannemers binnen en buiten de (petro) chemische industrie. Hiermee kunnen zij aantonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu in acht nemen tijdens  het  uitvoeren  van werkzaamheden op de werkvloer. De VCA heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van de aannemer, ten behoeve van de eigen medewerkers en de medewerkers van onderaannemers.

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) treedt inmiddels al jaren op als beheerder van het VCA-schema. Dit schema heeft inmiddels ook zijn weg gevonden buiten Nederland.

VCA* 2017/6.0

In 1 april 2018 verscheen de nieuwe versie  van de VGM Checklist Aannemers (VCA), de VCA 2017/6.0. In deze versie is een aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie.

Zo is er meer aandacht voor de werkplek, voor veiligheidsbewustzijn en -gedrag. Uiteindelijk zullen  alle  VCA-gecertificeerde  bedrijven  met de nieuwe versie te maken krijgen. De overgangsperiode van de huidige naar de nieuwe norm loopt tot 2  oktober  2021.  Op  die datum zal de VCA 2008 versie komen te vervallen.

TOEPASSINGSGEBIED

VCA is  bedoeld  voor  aannemersbedrijven die  operationele  werkzaamheden  uitvoeren bij bijvoorbeeld fabrieken, installaties, werk- plaatsen en projectlocaties. Alleen bedrijven die werkzaamheden uitvoeren op een andere locatie dan waar het eigen bedrijf is gevestigd (doorgaans bij de opdrachtgever) en die minimaal 1 medewerker naast de eigenaar meer dan 1 medewerker hebben komen in aanmerking voor VCA-certificatie.

Over het algemeen bepaalt de opdrachtgever of VCA-certificatie vereist is en zo ja, op welk certificatieniveau.

Er zijn drie-certificatieniveaus:

1.            VCA*: gericht op directe beheersing  van  VGM  tijdens  het  uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

2.            VCA**: gericht op directe beheersing van VGM  tijdens  het  uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer en op de  VGM-structuur.  Hieronder valt onder andere het VGM-beleid, de VGM-organisatie en verbetermanagement.

3.            VCA Petrochemie: gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement) en op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

NORMINHOUD

De norm is opgebouwd uit zogeheten ‘mustvragen’ en ‘aanvullende vragen’, afhankelijk van het niveau:

-              VCA* heeft 23 ‘mustvragen’ en geen ‘aanvullende vragen’;

-              VCA** heeft 27 ‘mustvragen’ en 8 ‘aanvullende vragen’;

-              VCA Petrochemie heeft 33 ‘mustvragen’ en 2 ‘aanvullende vragen’.

De vragen hebben onder meer betrekking op aspecten als VGM-beleid en -organisatie, VGM-risicobeheer, opleiding en voorlichting, VGM-bewustzijn, bedrijfsgezondheidzorg, aanschaf  en  keuring  van  arbeidsmiddelen, inkoop van diensten en melding, registratie en onderzoek van incidenten (ongevallen).

Voor het behalen van het certificaat moeten alle ‘mustvragen’ van het betreffende niveau positief beoordeeld  worden. En, wanneer  dit  relevant is, een specifiek aantal aanvullende vragen. Hoeveel er precies positief beoordeeld moeten worden hangt af van het niveau van VCA-certificatie waarvoor u kiest: voor VCA** zijn dat minimaal 2 aanvullende vragen, voor VCA Petrochemie minimaal 1.

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificaat is 3 jaar geldig. De cyclus begint met het certificatie- onderzoek. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase  1 en Fase  2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks aan een tussentijds onderzoek onderworpen. Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds voldaan wordt aan de eisen van de norm. Deze onderzoeken noemen we surveillance audits. Aan het einde van de periode kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die begint met een (her)certificatie audit. Certificering van de VCA wordt uitgevoerd onder accreditatie van de RvA (Raad voor Accreditatie).

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op