Gevaarlijke Stoffen - Arbeidsomsstandighedenwet

Gevaarlijke Stoffen - Arbeidsomsstandighedenwet

 

INTRODUCTIE Gevaarlijke Stoffen - Arbeidsomsstandighedenwet

Gevaarlijke stoffen zijn niet weg te denken uit het bedrijfsleven. Ieder bedrijf werkt wel op een manier met stoffen die een gevaar kunnen vormen voor het milieu en de gezondheid van haar werknemers. Ze zitten bijvoorbeeld in schoonmaakmiddelen, of kunnen ontstaan tijdens het bedrijfsproces. Om ervoor te zorgen dat de situatie op de werkvloer bij de productie, opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen toch veilig blijft, dienen bedrijven zich te houden aan een aantal strenge regels.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

Die regels maken onderdeel uit van de Arbeidsomstandighedenwet. Een Nederlandse wet die als doel heeft om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door werk, te voorkomen. De Arbowet - zoals de Arbeidsomstandighedenwet kortweg genoemd wordt - is een kaderwet. Er staan dus geen concrete regels in, maar algemene bepalingen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid van bedrijven. Het Arbeidsomstandighedenbesluit is een onderdeel van de overkoepelende Arbeidsomstandighedenwet. Net als de Arboregeling en de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving.

TOEPASSINGSGEBIED

De Arbeidsomstandighedenwet is van toepassing op alle bedrijven in Nederland. Niet alleen de werkgevers dienen zich aan de regels te houden, maar ook de medewerkers zelf. En hoewel de Arbowet officieel een Nederlandse wet is, zijn alle regels wel toegespitst op de ‘Europese Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk’. Deze is ook wel bekend als de 89/391/EEG.

NORMINHOUD

De Arbowet ziet erop toe dat werkgevers de risico’s van gevaarlijke stoffen inventariseren door middel van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook moeten er preventieve maatregelen worden genomen om het bootstellingsrisico zo laag mogelijk te houden, moeten de gevaarlijke stoffen op de juiste manier worden opgeslagen en moeten werknemers geïnstrueerd worden om veilig met de stoffen te werken.

IMPLEMENTATIE

Door een RI&E uit te voeren krijgt u inzicht in de risico’s die uw bedrijf en uw medewerkers lopen. Dit maakt het meteen mogelijk om de knelpunten vast te stellen en ze vervolgens te verbeteren. Zo kan een bedrijf naar aanleiding van de RI&E er bijvoorbeeld voor kiezen om zeer gevaarlijke stoffen te vervangen door minder gevaarlijke stoffen, om een middel op een andere manier toe te passen, of om afschermende maatregelen te nemen. Zodat er minder gevaarlijke stoffen vrijkomen, of zodat werknemers er in ieder geval in mindere mate aan blootgesteld worden. Bij het uitvoeren van een verdiepende RI&E wordt ook het wettelijk kader getoetst. Zo weet u als werkgever meteen of u voldoet aan uw verplichtingen.

Naast de verplichte RI&E, schrijft de Arbeidsomstandighedenwet voor dat bedrijven gevaarlijke stoffen op de juiste manier opslaan. Dit om calamiteiten - zoals schade of lekkages waarbij uw werknemers of het milieu gevaar lopen - te voorkomen. Door de opslag te toetsen aan de PGS-15 richtlijn kunt u een aanvaardbaar beschermingsniveau realiseren.

HIERMEE HELPT BUREAU VERITAS

Er zijn een hoop regels waar u zich als bedrijf aan dient te houden om ervoor te zorgen dat uw werknemers en het milieu zo min mogelijk risico’s lopen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Bureau Veritas kan u helpen om hieraan te voldoen. We kunnen bijvoorbeeld een verdiepende RI&E voor u uitvoeren, ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast adviseren we u desgewenst om gevaarlijke stoffen op een veilige manier te gebruiken, helpen we bij het inrichten van een juiste opslag van de gevaarlijke stoffen en bieden we ondersteuning bij het implementeren van de PGS-15-richtlijn.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op