Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

INTRODUCTIE Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over mogelijkheden beschikken om nu en in de toekomst met behoud van gezondheid en welzijn te blijven werken. De medewerker en de direct leidinggevende spelen hierbij een belangrijke rol. Het management en de ondersteunende afdelingen en diensten, zoals HRM en Arbodienst, kunnen op deze samenwerking sturen.

DUURZAME INZETBAARHEID

Of iemand duurzaam inzetbaar is hangt van vele factoren af. De aanpak richt zich dan ook op meerdere aspecten, met oog voor leefstijl en gezondheid en een gunstige werkomgeving. Goed werknemerschap benadrukt de verantwoordelijkheid van de werknemer om kennis en vaardigheden op peil te houden zodat ook op langere termijn zijn toegevoegde waarde voor de organisatie behouden blijft. De werkgever schept voorwaarden voor de werknemer om deze kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Hierbij is een goede fysieke en sociale werkomgeving van belang.

Er is een link tussen duurzame inzetbaarheid en psychosociale arbeidsbelasting. De Arbowet verstaat hieronder werkdruk, werkstress, pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Menselijke fouten en gedrag zijn hiervan de belangrijkste oorzaken en werkdruk is een belangrijke onderliggende factor. Werkdruk is meestal niet dé oorzaak maar het is een belangrijke trigger en heeft een sterke invloed. Daarbij zien we dat 36% van het arbeidsgerelateerde verzuim gerelateerd is aan psychosociale arbeidsbelasting, stress beroepsziekte nummer 1 is, 3 miljoen Nederlanders aangeven dat ze behoefte hebben aan maatregelen tegen werkstress en ruim 1 miljoen werknemers last hebben van burn-out gerelateerde klachten.

WETGEVING

De Arbowet bevat verplichtingen die voor duurzame inzetbaarheid relevant zijn. Zo moet de werkgever op grond van de Arbowet en het Arbobesluit:

  • zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en een beleid voeren dat erop gericht is werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting,
  • risico’s voor de werknemer schriftelijk vastleggen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E),
  • medewerkers goed informeren en instrueren over de risico’s van het werk en
  • werknemers in de gelegenheid stellen periodiek een onderzoek te ondergaan om de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Verder zijn aanstellingskeuringen volgens de Arbowet niet toegestaan, behalve in strikt beperkte uitzonderingssituaties. Ook de Wet Verbetering Poortwachter bepalingen die van belang zijn voor duurzame inzetbaarheid.

BEINVLOEDEN VAN DUURZAME INZETBAARHEID

Welke factoren dragen bij aan duurzame inzetbaarheid? Een gezonde leefstijl, goede gezondheid, goede werk-privé balans en gunstige fysieke en psychosociale arbeidsomstandigheden kunnen leiden tot een verbetering in arbeidsproductiviteit, minder verzuim en minder uitval uit werk.

Om de eisen van het werk te kunnen dragen, heeft een werknemer de juiste kennis en vaardigheden nodig. Beroeps specifieke kennis en vaardigheden zijn van belang voor de individuele werknemers, maar ook factoren op organisatieniveau, zoals de organisatiecultuur, kunnen de inzetbaarheid van medewerkers beïnvloeden.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op