co2 reductiemanagement

CO2 REDUCTIE MANAGEMENTSYSTEEM

CERTIFICERING ISO 14001 & CO2 REDUCTIE MANAGEMENTSYSTEEM -

INTRODUCTIE

Tegen de achtergrond van tastbare klimaatverandering en opwarming van de aarde is energiemanagement – en daarmee het reduceren van CO2 emissies – uitgegroeid tot een zeer actueel thema in de samenleving en de politiek. De noodzaak tot concrete maatregelen om energieconsumptie op basis van fossiele brandstoffen sterk terug te dringen en alternatieve, duurzame energiebronnen aan te spreken en verder te ontwikkelen maakt energiemanagement tot een allesomvattend thema. Daarin speelt bescherming van het milieu en terugdringing van CO2 uitstoot – en daarmee het terugdringen van de opwarming van het klimaat – een prominente rol.

In internationaal verband hebben bovengenoemde ontwikkelingen een aanjagend effect gehad op maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen dat gaandeweg als succesvoorwaarde is aanvaard in relatie tot moderne en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Mondiale beleidsinitiatieven m.b.t. het terugdringen van energieverbruik, zowel als Europese en nationale wetgeving – waaronder de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) – hebben in de afgelopen jaren hun intrede gedaan en geleid tot een dwingende, wettelijke context die zich naar de toekomst verder zal ontwikkelen verder en worden aangescherpt.

ISO 14001 en CO2 Reductiemanagement

Eind 2017 werd het certificatieschema CO2 Reductiemanagement als aanvulling op de norm ISO 14001 (milieumanagement) en als alternatief voor de relatief onbekende norm ISO 14051 (“Material Flow Cost Accounting’) geïntroduceerd.

De combinatie van ISO 14001 met het schema CO2 Reductiemanagement legt de basis voor concrete invulling van het thema energie en CO2 binnen het (bestaande) milieumanagementsysteem van organisaties. Deze combinatie vormt een ISO 14001 milieumanagementsysteem met een verdieping op het milieu-aspect energie. Het doel hiervan is om een goed inzicht te krijgen in energiegebruik en energieverbruik. Hiermee worden concrete mogelijkheden voor reductie gecreëerd.

De combinatie van beide normen en dito toetsing garandeert compliance met de eisen uit de EED wetgeving en wordt als zodanig geaccepteerd en erkend door toezichthouder RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) naast o.a. certificering volgens de norm ISO 50001 of de norm CO2 Prestatieladder (vanaf niveau 3).

NORMINHOUD co2 reductiemanagement 

Het schema CO2 Reductiemanagement kent 2 niveaus (die beiden in combinatie met ISO 14001 worden erkend als manier om te voldoen aan de EED wetgeving):

  • Niveau 1 energiemanagement: per energiedrager worden de mogelijkheden voor energiebesparing bepaald voor de scopes 1 en 2 emissies (*), aangevuld met transport
  • Niveau 2 CO2 management: toepassing van een integrale benadering en omrekening naar CO2 emissies voor de verschillende energiedragers waarop keuzes worden gebaseerd voor het realiseren van maximale reductie van emissies; eisen aan identificatie van scope 3 emissies (*)

(*) note:

Directe emissies (Scope 1): uitstoot door bronnen die eigendom zijn of gecontroleerd worden door de organisatie (gebouwen, installaties, vervoersmiddelen);

Indirecte emissies (Scope 2): uitstoot door externe bronnen die door de organisatie worden toegepast (ingekochte elektriciteit, warmte, koeling en stoom);

Up & downstream emissies in de keten (Scope 3): uitstoot door externe bronnen als gevolg van bedrijfsactiviteiten (zoals ingekochte grondstoffen, uitbestede werkzaamheden of zakelijk verkeer met privé voertuigen en zakelijk vliegverkeer)

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject van de norm CO2 Reductiemanagement (in combinatie met ISO 14001) volgt het patroon van generieke managementsysteemnormen. Dat is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken. Op die manier kan worden vastgesteld of bij voortduring wordt voldaan aan de normeisen. Deze onderzoeken worden ook wel aangeduid als surveillance audits. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe 3-jarige cyclus opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

Om te voldoen aan de eisen van EED wetgeving dient de vaste combinatie van de norm ISO 14001 en het certificatieschema CO2 Reductiemanagement te worden toegepast. Aanvullende combinaties met managementsysteemnormen zijn mogelijk, zoals met bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (gezond & veilig werken) of ISO 27001 (informatiebeveiliging).

 

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op