Certificering Voedselveiligheidsmanagementsysteem ISO 22000:2018

Certificering Voedselveiligheidssysteem ISO 22000:2018

INTRODUCTIE Certificering Voedselveiligheidsmanagementsysteem ISO 22000:2018

Veiligheid van voedingsmiddelen vormt al decennialang een primair punt van aandacht voor wereldwijd actieve organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nationale overheden, NGO’s, belangenorganisaties en de voedingsmiddelenindustrie. Deze focus is van oudsher ingegeven door het belang van voedselveiligheid voor de volksgezondheid en de invloed hiervan op de internationale handel.

In de loop der jaren is het wettelijk kader voor voedselveiligheid in Nederland en op Europees en mondiaal niveau steeds verder aangescherpt. Sinds 2004 moet iedere organisatie in de voedingsmiddelenbranche in de Europese Unie de criteria van het voedselveiligheidssysteem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) implementeren als operationeel fundament voor voedselveiligheid en hygiëne.

ISO 22000:2018

In 2005 werd de managementsysteemnorm ISO 22000 voor voedselveiligheid geïntroduceerd met als doel om een internationaal erkend en toegepast universeel normkader te bieden. De huidige versie, die in 2018 van kracht werd, is een doorontwikkeling op basis van nieuwe inzichten in voedselveiligheid en hygiëne en de toepassing van een integrale, operationele aanpak van risico’s op basis van de generieke High Level Structure (HLS) van managementsysteemnormen. 

NORMINHOUD

ISO 22000 geldt als een van de vervangende normen van de HACCP-certificatienorm die wordt uitgefaseerd en per 2021 zal ophouden te bestaan. De ISO 22000 norm bestaat uit de eisen van de HACCP-certificatienorm en kernelementen van de High Level Structure. Daaronder vallen de context van de organisatie, leiderschap, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluatie van bedrijfsprestaties en continue verbetering. De nieuwe normversie hanteert 2 risiconiveaus: één op organisatorisch niveau en één op operationeel niveau.

TOEPASSINGSGEBIED

De ISO 22000 norm is van toepassing is op alle organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij voedselveiligheid in alle schakels van de voedselketen, zoals voedselproducenten, producenten van diervoeders, retailers en de voedselverpakkingsindustrie. Het Food Safety Management System (FSMS) volgens ISO 22000 kan worden toegepast op elk type organisatie binnen de voedselketen, zowel in Nederland als internationaal, ongeacht de omvang, het aantal medewerkers of de aard van de (primaire) bedrijfsactiviteiten.

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe zit dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van ISO 22000 volgt het patroon van andere generieke managementsysteemnormen. Dat patroon is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, zullen we de gecertificeerde organisatie (half) jaarlijks tussentijds onderzoeken. Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds voldaan wordt aan de eisen van de norm.  Deze onderzoeken noemen we surveillance audits. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die opnieuw begint met een certificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces

AANVULLENDE NORMEN

Organisaties kunnen de norm ISO 22000 inzetten als volwaardig managementsysteem, maar combinaties met andere managementsysteemnormen zijn ook mogelijk, zoals met ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) of ISO 45001 (gezond & veilig werken) en andere specifieke normen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op