HACCP

Certificering Voedselveiligheidssysteem HACCP

INTRODUCTIE Certificering Voedselveiligheidssysteem HACCP

Veiligheid van voedingsmiddelen vormt al decennialang een primair punt van aandacht voor wereldwijd actieve organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nationale overheden, ngo’s, belangenorganisaties en de voedingsmiddelenindustrie. Deze focus is van oudsher ingegeven door het belang van voedselveiligheid voor de volksgezondheid en de invloed hiervan op de internationale handel.

In de loop der jaren is het wettelijk kader voor voedselveiligheid in Nederland en op Europees en mondiaal niveau steeds verder aangescherpt. Sinds 2004 moet iedere organisatie in de voedingsmiddelenbranche in de Europese Unie de criteria van het voedselveiligheidssysteem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) implementeren als operationeel fundament voor voedselveiligheid en hygiëne. HACCP is een internationaal toegepaste, gestructureerde methode om alle relevante risico’s voor diervoeders en voedingsmiddelen te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

HACCP 5.1 2016

De voedselveiligheidsnorm HACCP is onder andere gebaseerd op de onder de regie van de WHO ontwikkelde beginselen voor voedselveiligheid en hygiëne, de Codex Alimentarius, en basiselementen ontleend aan ISO 9000. Sinds de introductie van de eerste versie in 1996 is de HACCP-norm diverse malen herzien, de meest recente versie dateert uit 2016.

NORMINHOUD

HACCP is een systeem gebaseerd op zeven basisprincipes. De eerste stappen zijn een inventarisatie van de potentiële gevaren, het vaststellen van de kritische beheerspunten en het bepalen van de normen en kritische grenswaarden per beheerspunt. Vervolgens moet een organisatie deze beheerspunten meten en monitoren, om vast te stellen of vastgesteld correctieve acties daadwerkelijk leiden tot een verantwoord niveau van veiligheid en hygiëne. Deze meting en monitoring moet periodiek herhaald en gedocumenteerd worden. In het algemeen zijn hierbij ook directieverantwoordelijkheid, product- en procesinformatie en een gedegen basisvoorwaardenprogramma van belang.

TOEPASSINGSGEBIED

De HACCP-norm is specifiek van toepassing op organisaties binnen de voedselketen, zoals bedrijven die activiteiten verrichten op het gebied van de bereiding, verwerking, bewerking, productie, verpakking, opslag, transport, distributie, verkoop of toelevering van voedsel. Het gaat daarbij niet alleen om eet- en drinkwaren, maar ook om grondstoffen en hulpstoffen, zoals kleur- en smaakstoffen, die worden gebruikt in voedingsmiddelen.

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe zit dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van HACCP volgt het patroon van andere generieke managementsysteemnormen. Dat patroon is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks of halfjaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken, afhankelijk van het type bedrijf. Op die manier kan worden vastgesteld of bij voortduring wordt voldaan aan de normeisen. Deze onderzoeken worden ook wel aangeduid als surveillance audits. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces

VERVANGENDE NORMEN

Vanwege een sterke afname van het aantal gecertificeerde bedrijven heeft Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid (Stichting SCV) – de schemabeheerder – in 2017 besloten om de HACCP-norm uit te faseren. Dit gebeurt over een periode van 3 jaar, de norm zal met ingang 1 januari 2021 ophouden te bestaan. Als vervangende normen worden ISO 22000 of FSSC 22000 (Food Safety System Certification) aangeduid.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op