VCA-P 20176.0 (petrochemie)

Certificering Veiligheid en Gezondheid VCA Petrochemie (VCA P)

INTRODUCTIE Certificering Veiligheid en Gezondheid VCA Petrochemie (VCA P)

Vanuit het streven naar veilige werkomstandigheden en bevordering van gezondheid in het algemeen is oorspronkelijk binnen de petrochemische sector in Nederland het initiatief genomen om praktische veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten en hieraan verbonden risico’s in werkuitvoering onder te brengen in een certificeerbare norm: VCA (veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers).

VCA PETROCHEMIE (VCA P) 2017/6.0

De VCA norm heeft betrekking op het VGM-beheerssysteem van aannemers ten behoeve van zowel eigen medewerkers als de medewerkers van onderaannemers. Vanuit de VCA norm is een variant ontwikkeld die betrekking heeft op de petrochemische industrie: VCA P.

De VCA P norm die is voortgekomen uit de VCA norm richt zich op drie kernaspecten, te weten gezondheid, veiligheid en milieu en is op basis van voortschrijdend inzicht doorontwikkeld naar de huidige versie die werd geïntroduceerd in 2017.

TOEPASSINGSGEBIED

De VCA P norm is specifiek gericht op hoofd- en onderaannemers die werkzaamheden uitvoeren in de petrochemische sector waar in de regel sprake is van een risicovolle omgeving en verhoogde risico’s m.b.t. gezondheid, veiligheid en dito milieuaspecten (bodem- en waterverontreiniging).

NORMINHOUD

Naar analogie van de aan VCA P verwante certificatienormen VCA *, VCA ** en VCU is deze norm opgebouwd uit zogeheten ‘mustvragen’. Aan de VCA P norm zijn 33 mustvragen en 2 aanvullende vragen verbonden die een positief resultaat dienen op te leveren bij toetsing.

De VCA P norm richt zich met name op veiligheid op de werkvloer en op de veiligheidsstructuren binnen de organisatie. De norm omvat aspecten als beleid en betrokkenheid van het management, risico analyse, opleiding en voorlichting, milieu en gezondheid, aanschaf en keuring van materialen en materieel, zowel als melding, registratie en onderzoek van (mogelijke) incidenten (ongevallen en bijna-ongevallen).

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject van VCA P volgt het patroon van generieke managementsysteemnormen zoals dat van bijvoorbeeld ISO 9001. Dat is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken.

Op die manier kan worden vastgesteld of bij voortduring wordt voldaan aan de normeisen. Deze onderzoeken worden ook wel aangeduid als surveillance audits. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe 3-jarige cyclus opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

VCA P kan worden toegepast als een op zichzelf staande certificatienorm, maar een combinatie met managementsysteemnormen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (milieu) of andere, sectorspecifieke certificatienormen is mogelijk.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op