Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem SCIOS

Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem SCIOS

INTRODUCTIE Certificering Kwaliteitsmanagementsysteem SCIOS

In Nederland geldt een bij wet geregelde keuringsplicht voor een breed scala van installaties en technisch materieel. De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS) treedt daarin op als schemabeheerder en ontwikkelde het gelijknamige toetsingskader SCIOS.

CERTIFICATIEREGELING SCIOS

De SCIOS regeling is in 1998 ontstaan en richtte zich in eerste aanleg op inspecties en onderhoud van stookinstallaties. In de loop der jaren heeft de regeling diverse aanpassingen en uitbreidingen ondergaan. In 2013 werd de certificatieregeling uitgebreid met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. In 2016 werd inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s toegevoegd, evenals inspectie van explosieveilige installaties. Tussentijds werd de SCIOS norm in lijn gebracht met de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 en zodoende hanteert het normkader inmiddels ook de High Level Structure (HLS).

TOEPASSINGSGEBIED

De regeling is voor sommige toepassingsgebieden (zie norminhoud) gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving en daarmee uitsluitend van toepassing in Nederland; de SCIOS norm is opgezet voor certificatie van bedrijven die zich toeleggen op onderhoud en inspectie van technische installaties.

NORMINHOUD

De SCIOS hanteert de eisen uit de norm ISO 9001 (kwaliteit) als uitgangspunt, aangevuld met eisen die betrekking hebben op specifieke scopes (toepassingsgebieden) en werkgebieden of disciplines; binnen de SCIOS norm wordt extra nadruk gelegd op vakbekwaamheid die noodzakelijk is voor uitvoering van inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.

De norm omvat 11 verschillende scopes die kunnen worden onderverdeeld in 3 bredere toepassingsgebieden waarvoor deelregelingen binnen de SCIOS certificatieregeling zijn ontwikkeld, te weten: stookinstallaties, elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen en explosieveilige installaties.

De scopes zijn op hun beurt onder te verdelen in een drietal werkgebieden – eerste of bijzondere inspectie (EBI), periodieke inspectie (PI) en periodiek onderhoud (PO) (voor sommige toepassingsgebieden) – en al naar gelang de aard van de bedrijfsactiviteiten kunnen bedrijven zich laten certificeren voor bedrijfsspecifieke combinaties van scopes en werkgebieden.

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject van de regeling volgt het patroon van generieke managementsysteemnormen. Dat is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken. Op die manier kan worden vastgesteld of bij voortduring wordt voldaan aan de normeisen. Deze onderzoeken worden ook wel aangeduid als surveillance audits.

Naast de reguliere onderzoeken of audits vinden er gedurende de hele certificatiecyclus ook aanvullende praktijkbeoordelingen  plaats, waarvan het aantal afhangt van het aantal processen waarop de certificering betrekking heeft en het aantal bedrijfsvestigingen. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe 3-jarige cyclus opstarten die begint met een hercertificatie audit.

In aanvulling op het reguliere certificatietraject omvat de SCIOS norm een beoordelingsprotocol dat voorziet in periodieke toetsing van de kennis en vaardigheden van inspecteurs, afhankelijk van het werkgebied waarin zij actief zijn (EBI toetsing en PI toetsing per 18 maanden, PO toetsing per 36 maanden).

Wilt u meer gedetailleerde informatie over certificering in het algemeen ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

De SCIOS norm kan als een op zichzelf staand managementsysteem worden getoetst, maar combinaties met andere normen zoals ISO 45001 (gezond & veilig werken) of VCA (veiligheid) zijn ook mogelijk.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op