Certificering Gezond & Veilig Werken ISO 45001:2018

Certificering Gezond & Veilig Werken ISO 45001:2018

Introductie CERTIFICERING GEZOND & VEILIG WERKEN ISO 45001:2018

De norm OHSAS 18001 is de voorloper van  de ISO 45001:2018. Deze  gold  wereldwijd  als de leidende norm op het gebied van arbeidsomstandigheden. De OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) werd ontwikkeld in 1999. Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw ontstond namelijk de noodzaak voor en behoefte aan een gestructureerde aanpak met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

Zowel op het gebied van toezicht houden als het aansturen op continue verbetering van arbeidsomstandigheden. In 2007 onderging deze norm nog een revisie.

ISO 45001:2018

Om ervoor te zorgen dat de interpretatie en toepassing van de norm uniform zijn en blijven, zodat het managen, monitoren en verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen de juiste kaders wordt uitgevoerd is in 2013 de aanzet gegeven tot een herziening van OHSAS 18001:2007. Dit werd uiteindelijk de ISO 45001:2018.

Specifieke inhoudelijke onderdelen werden aangepast, ingegeven door voortschrijdend inzicht rondom gezondheid en veiligheid binnen de werkomgeving en het inventariseren en managen van risico’s. Daarnaast wordt de nieuwe, vervangende norm ISO 45001:2018 gekenmerkt door  de  toepassing  van  de High Level Structure. Deze methodiek, ook  wel aangeduid als HLS, volgt de lijn van de uniforme hoofdstructuur voor management- systeemnormen. Hierdoor is afstemming en integratie met andere ISO-normen, zoals ISO 9001, ISO 14001, of bijvoorbeeld ISO 27001, een stuk makkelijker geworden.

TOEPASSINGSGEBIED

De managementsysteemnorm ISO 45001 heeft een generiek karakter. Dat wil  zeggen dat de methodiek kan worden toegepast op elk type organisatie, zowel in Nederland als internationaal, ongeacht de omvang, het aantal medewerkers, de sector waarin de organisatie actief is of de aard van de (primaire) activiteiten, zoals profit, non-profit of overheid.

NORMINHOUD

ISO 45001 is een managementsysteemnorm die is gericht op gezond en veilig werken (G&VW). Op die manier kunnen werkgerelateerde risico’s worden teruggedrongen. Daarbij gaat het om het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van medewerkers en personen die onder toezicht van de organisatie werkzaam zijn.

Omdat de norm ISO 45001 is gebaseerd op de HLS-systematiek betekent dit dat deze uit 10 hoofdstukken bestaat. Hoofdstuk 4 t/m 10 komen       in aanmerking om te worden getoetst tijdens het certificatietraject (zie verderop). Deze toetsbare hoofdstukken van ISO 45001 hebben betrekking op de volgende aspecten:

  • 4 - Context van de organisatie
  • 5 - Leiderschap en participatie van medewerkers
  • 6 - Planning
  • 7 - Ondersteuning
  • 8 - Uitvoering
  • 9 - Evaluatie van de prestaties
  • 10 - Verbetering

CERTIFICATIETRAJECT

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van ISO 45001:2018 volgt het patroon van alle andere generieke managementsysteemnormen. Dat is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit  of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks aan een tussentijds onderzoek onderworpen. Op die manier kunnen we vaststellen of nog steeds voldaan wordt aan de eisen van de norm. Deze onderzoeken noemen we surveillance audits. Aan het einde van de periode kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe cyclus van 3 jaar opstarten die begint met een (her)certificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

De norm ISO 45001 kan worden toegepast als volwaardig management- systeem, maar– mede dankzij de High Level Structuur – zijn combinaties met andere managementsysteemnormen ook mogelijk, zoals ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieumanagement) of bijvoorbeeld ISO 27001 (informatiebeveiliging).

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op