Assessment Ethisch & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Unilever URSA

Assessment Ethisch & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Unilever URSA

INTRODUCTIE Assessment Ethisch & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Unilever URSA

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vaak als synoniem toegepaste begrip duurzaamheid zijn in de laatste decennia stevig verankerd geraakt in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. Tegenwoordig heeft MVO bij veel organisaties haar intrede gedaan en maakt het deel uit van de strategie en de operationele bedrijfsvoering.

Deze ontwikkeling is deels toe te schrijven aan het gegeven dat de overheid en het bedrijfsleven MVO in toenemende mate en in breed verband als een kritische succesvoorwaarde beschouwen. In veel gevallen fungeert MVO ook als een onderscheidende factor.

Tegen deze achtergrond hebben overheidsinstanties, NGO’s en het bedrijfsleven in internationaal verband tal van initiatieven ontplooid om concreet invulling te geven aan ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ontwikkeling van het URSA toetsingskader van het Unilever concern is daarvan een prominent voorbeeld.

URSA – UNDERSTANDING RESPONSIBLE SOURCING POLICY – versie 2017

Als vervolg op een eerdere gedragscode voor leveranciers ontwikkelde Unilever, producent van voedingsmiddelen, producten voor persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen,  in 2014 een op MVO gebaseerd inkoopbeleid. Deze Responsible Sourcing Policy is onderdeel van een totaalaanpak van ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het hele concern, het Unilever Sustainable Living Plan.

Op basis van het inkoopbeleid ontstond het toetsingskader voor leveranciers Understanding Responsible Sourcing Audit (URSA). Na een aantal upgrades is dit toetsingskader geharmoniseerd met en gelijk gesteld aan het SMETA-AIM Progress toetsingskader, ook bekend als SMETA 4-Pillar.

NORMINHOUD

De basis van het URSA toetsingskader is geïnspireerd op de uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen aan het Unilever Sustainable Living Plan dat zich onder andere richt op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en gezondheid en veiligheid. Daarnaast richt de beoordelingsmethodiek zich op specifieke aspecten die zijn ontleend aan de Global Compact principes van de Verenigde Naties, waaronder mensenrechten, arbeidsrecht, milieu en zakelijke integriteit.

TOEPASSINGSGEBIED

Het URSA toetsingskader is primair van toepassing op leveranciers van grondstoffen of producten voor Unilever die zijn gevestigd in landen met een hoog risicoprofiel. Leveranciers van apparatuur of diensten komen in aanmerking voor toetsing op afstand volgens een parallel lopend MVO toetsingskader.

BEOORDELINGSTRAJECT

Het beoordelingstraject bestaat uit een externe assessment – geen formele certificering – volgens het normenkader van URSA dat een vast patroon volgt, waarbij de te beoordelen organisatie zich eerst voorbereidt via een self-assessment en een risico-inventarisatie en -evaluatie. Daarna wordt er  een intiële audit uitgevoerd, in de jaren daarna gevolgd door opvolgingsaudits.

De omvang en de frequentie van de opvolgingsaudits hangen af van de resultaten van de initiële audit, en kunnen 1, 2 of 3 jaar na de initiële audit plaatsvinden.

AANVULLENDE NORMEN

Een organisatie kan het Unilever URSA inzetten als een op zichzelf staand toetsingskader, maar combinaties met managementsysteemnormen zijn ook mogelijk, zoals met ISO 9001 (kwaliteit) of thema-specifieke normen. Unilever accepteert het normenkader van SMETA-AIM Progress als volwaardig alternatief.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op