Assessment Duurzaam Ondernemerschap Leveranciers McDonald’s

Assessment Duurzaam Ondernemerschap Leveranciers McDonald’s

INTRODUCTIE Assessment Duurzaam Ondernemerschap Leveranciers McDonald’s

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vaak als synoniem toegepaste begrip duurzaamheid zijn in de laatste decennia stevig verankerd geraakt in de maatschappij, de politiek en het bedrijfsleven. Tegenwoordig heeft MVO bij veel organisaties haar intrede gedaan en maakt het deel uit van de strategie en de operationele bedrijfsvoering.

Deze ontwikkeling is deels toe te schrijven aan het gegeven dat de overheid en het bedrijfsleven MVO in toenemende mate en in breed verband als een kritische succesvoorwaarde beschouwen. In veel gevallen fungeert MVO ook als een onderscheidende factor.

MCDONALD’S SUPPLIER WORKPLACE ACCOUNTABILITY (SWA)

Het McDonald’s concern geeft in internationaal verband op brede en gevarieerde wijze invulling aan MVO-beleid en vergelijkbare initiatieven. Het bedrijf past deze eigen vorm van duurzaam ondernemerschap toe op zowel de eigen organisatie als de leveranciers, vanuit het streven om de gehele productieketen actief te betrekken in MVO.

McDonald’s heeft hiertoe een niet-vrijblijvende gedragscode voor leveranciers ontwikkeld, de Mc Donald’s Supplier Code of Conduct, die als vertrekpunt en maatstaf dient voor concrete maatregelen op MVO gerelateerde onderwerpen. Deze gedragscode vormt de basis voor onafhankelijke externe beoordeling van de prestaties van de leveranciers rond praktische aspecten in de bedrijfsvoering.

NORMINHOUD

In het McDonald’s Supplier Workplace Accountability (SWA) toetsingskader staat onvoorwaardelijke naleving van de gedragscode voor leveranciers centraal. Deze gedragscode omvat 4 hoofdthema’s: mensenrechten, waaronder arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden (gezondheid en veiligheid), milieumanagement en zakelijke integriteit. Naast deze kernaspecten legt het normenkader de nadruk op het naleven van nationale en internationale wet- en regelgeving en een procesmatige aanpak gericht op continue verbetering.

TOEPASSINGSGEBIED

Het normenkader van McDonald’s SWA is van toepassing op alle leveranciers die rechtstreeks producten leveren aan het McDonald’s concern, zoals ingrediënten voor voedingsmiddelen, papier en verpakkingsmateriaal, non-food consumentenartikelen, uniformen, apparatuur en installaties.

BEOORDELINGSTRAJECT

Het beoordelingstraject bestaat uit een extern assessment – geen formele certificering – volgens het normenkader van McDonald’s SWA en volgt een door opdrachtgever McDonald’s bepaald patroon. Aan het begin van het beoordelingstraject doen wordt een eerste toetsing uitgevoerd, voorafgegaan door een self-assessment door de betrokken leverancier. Op basis van de resultaten van deze assessment bepaalt McDonald’s het vervolgtraject van externe toetsing, waarbij de volgende beoordeling na 1, 2 of 3 jaar kan plaatsvinden.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces

AANVULLENDE NORMEN

Een organisatie kan Het McDonald’s Supplier Workplace Accountability toepassen als een op zichzelf staand normenkader, maar combinaties met algemene managementsysteemnormen zijn ook mogelijk, zoals met ISO 9001 (kwaliteit) of thema-specifieke normen op het gebied van voedselveiligheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Stuur mij meer informatie of een vrijblijvende offerte

Neem contact op